Regulamin VI GP Pogranicza

                                                              VI GRAND PRIX POGRANICZA
                                                     MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA XC
                                                                 NOWA RUDA – 14.09.2019
R e g u l a m i n
I. ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda
Łukasz Różnicki – 693473244
Arkadiusz Sacha – 502420510
Miasto Nowa Ruda
II. KLASA WYŚCIGU
Wyścig umieszczony jest w Kalendarzu Imprez Dolnośląskiego Związku Kolarskiego we
Wrocławiu i ujęty jest punktacją klasyfikacji MTB Dolnośląskiego Związku Kolarskiego we
Wrocławiu. W kategoriach żak, młodzik, junior młodszy rozegrane zostaną MISTRZOSTWA
DOLNEGO ŚLĄSKA.
III. UCZESTNICTWO
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii: żak – 2007-2008, młodzik – 2005-2006,
junior młodszy – 2003-2004, posiadający aktualną licencję i badania sportowo-lekarskie
(wyścig na rundzie 3.000 metrów). Rozegrane też będą na krótkim dystansie zawody dla
dzieci w kategoriach do 6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat i 11-12 lat. Zgłoszenia należy przesłać w
terminie do dnia 11.09.2019 na adres: poczta@uks.nowaruda.pl, lub dokonać go na miejscu w
dniu imprezy.
Zgłoszenia w dniu zawodów, obowiązuje tabela opłat startowych w 2019 roku.
Zawodnicy z licencją muszą posiadać ubezpieczenia OC i NNW.
Dzieci mogą wystartować po podpisaniu oświadczenia.

IV. BIURO WYŚCIGU
Biuro wyścigu czynne będzie w dniu 14.09.2019 od godziny 8.00-9.00 dla zawodników z
licencją przy linii START-META. Zapisy w kategoriach dziecięcych do godz. 12:00.
57-402 Nowa Ruda, Aleja Najświętszej Marii Panny 1.
V. TRENINGI
Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji i zakończeniu wszystkich
formalności rejestracyjnych do godziny 9:15. Podczas trwania wyścigów trenowanie jest
zabronione.
VI. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja indywidualna prowadzona będzie zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol.
VII. NAGRODY
We wszystkich kategoriach wiekowych, pierwszych 3 zawodników otrzyma nagrody
rzeczowe lub pieniężne.
VIII. POMOC TECHNICZNA
Pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami PZKol.
IX. CEREMONIA DEKORACJI
Ceremonia dekoracji odbędzie według programu minutowego, przy linii start-meta.
Zawodnicy mają obowiązek stawić się do dekoracji w strojach sportowych.
X. KARY
Obowiązują Przepisy Sportowe Polskiego Związku Kolarskiego.
XI. PROGRAM MINUTOWY
Godz. 8.00 – 9:00 prezentacja licencji i badań lekarskich w biurze wyścigu
Godz. 9:15 odprawa techniczna dla zawodników z licencją
Godz. 9:30 start pierwszej kategorii z licencją.
Starty poszczególnych kategorii z licencją, zostaną podane na odprawie technicznej.
Godz. 12:30 dekoracja zawodników licencjonowanych
Godz. 13:00 start dzieci
Godz. 14:00 dekoracje kategorii dziecięcych
XII. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne ponosi organizator, opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol.
XIII. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Skład komisji sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku
Kolarskiego we Wrocławiu.
XIV. WYKAZ SZPITALI
Szpital w Kłodzku – 57-300 Kłodzko ul Szpitalna 1A – tel. 74-865-1200
Szpital w Polanicy Zdroju – 57-320 Polanica Zdrój Jana Pawła II 2 –
tel. 74-862-1100
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, decyzje podejmuje Sędzia Główny po
uzgodnieniu z Organizatorem.
Za zgubiony numer startowy, pobierana będzie opłata w wysokości 10 zł.
Parkowanie w miejscach wskazanych przez Organizatora.
O r g a n i z a t o r